��� ���� ��� - ��� ������ - ������������ �������� ����� / ���� ��������� / AidanMymnRQ ( AidanPaf)AidanMymnRQ � ������� �� ���������.

6882 ����������, 3442 ��������, 280 821 ����������� �� �����

���������� ����������

���� �� ������ �������� ���������


���������� ������� ���������� �����, ���� �� ��������� ����������� ��������, �������� ���������� � ���, ����� ��������� ��������� � ����� ������� ������������� ���� ����� ����������. ������, ������ �� ��� � �������� ����� ��������� ��� ����� � ������������ �����, ���� ���� ����������� ��������� - ���� �� ����� �������. ���� ��� ���� ��� ����� ���� �������� � ����������. � ��� �� ����� ������� ������������ ����������� ��������� � ���� ���?

��� ������. ������� �������, ��� ��������� � ��� ������������ ����� ������������ ����������, � ������� �� �������������� ���������� ������ ������ ��������� � ������ ������. ��� ��� ����� �����, ��� �������� ��������� ����� ��� ������������ ���������������, ��������, ���� �������, �������� �� �������� ���� ���������, ��� � ���-�� ����������� � �� �� �������� ��� ��������� �����������. �� �������� https://expertnasledstva.ru/zaveshanie/oformlenie-zaveshhanija.php �� ������ �������� ������������ �������� ������, ������� ��������� ��� � ���, ��� ����� �� ������ ���������� ���������, � ��� ����� �������� �� ������ ����� ��������� ������ ���� �������.

��������� ������ ����������� ��������� �������� ��� ����, ��� ������ ������������� ���� ���������� ����� ��������������� ������ ����� ����� �������, � ���������� �����������. �� ����, ���� �� ������� ��������� ��� ����� �����, �� ��� �� ������, ��� ��� ������ ���� ��� ������ �� �������������� � ��� ����� ��������� � ��� ���� � ������������ �� �� ������ ����������. ������ ��������, ��� ����� ��������� ��������� �� ��������� ��� ������ ���, ���������� ��������� ��������������, ������� �� ����-�� ��������.

�� ����� �� ������ �����, ��� ���� �� ������ �������� ���� ��������� ������ �������� - ��������, �������, ������� ������ ��� ��� �� ������ � ������� � ������� � �� ����������� � ������ �� ���������� ������ ���, �� ���� ������, �� �������������� � ����� ���� ������, ����� ������ ��������� �������� � ���� � �������� ������������� �� ���� ����������� ������ �������. � ����� ������ ��� ����� ����� �������� � ��������� ����������� �����������, �������� ������� ����� �� ������.

������ ���������

����� ������

������� �����: ����������� � ������������ �������

����� ������� �������� ���������� � ���, ��� �������� ������� �������� ���������������������, ������� �������� ���������� ����������� ����� ������� � ������ �� ����������� � ���������� ����� ��������

��� ������� ������� ��� ������

��������� ���� ����������� ����� �� ������ ������� ��������, �� � �������� ���� ��������, ���������� �� �������, ����������� ���������.

������������ �����������

�������� �� ������ ��������� ������������ ����������, ��� ����� 10 ��� ���������� ������� �� �������� �������� �����������.

�������� ����� � ������� ���������

����������� ������������ �������� ������������ ������ �������� �� ����������. ��� ����������� �� ������ ������ ���� ������������, �� � ���������� ����. ����� ����, ��������� ���������� ��������� ��������� ����� �������� ��� ���� ����� ���������, ������� �� ����� ��������.

����� ��� �������������. ������������� ��� ��������

������� �� ���� ������ �� ���������� ��� ���������� ������. ���� �������� ��������� ��� ������������ ���������� � ��������� ����� ������, � ����� ������� ������� ������ ���������� ���������� ����������.

����� �������� ������������?

���� ��� ����� �������� � ����, ��� ����� ��� ������ � ������� ��������, ������� � ���� �������� ������������, � �� ������ ����� ����� �������.

��� ������� ����������� ��������� ������

����� ���������� ������������ ���� ������� ������. ���������� ��������� ��������� ���������� �����. ������ � ���������� ������� ������������. � ������ � �������� ���������� �����.

������������ ������ ������������ �� ������� ��������������

��������� �������������� � ���� �����������, ������, ������, �������������, ��������, �������, ����������.

��� ����� ����� � ������ ���������

��������� � ������ ���������� ������ �������� ������. ���������� �� ������� �� �������� �����.

������ ����� � �����������

����� �� �������� �������� ������ ���������� �������� ��� �����. ���� �������� ������ ���������� ���-�����, ���� �������, ��������� ��������, ������������ ������� � ��������� �����.

����������� ������������� ��������� �����

��������� ���� ���������� �������� ����������� ������������ �� ����� ����. ����� ��� �������� �������������� ���������� ����� ���������� �������������, �������� �� ���, ������� ���� ����������� ��� � ��������� ����� � ������������ �� ����������� ����.

��������� ��� ������������ ������ � ����� �������?

����� �� ����� ���� ��� ����� ������ � ������ ������ ���������� ���� ������������ ��� � �������� ��������. ��, ��� �����������, ������ ��� ������������� � ������ ����� ������������ ��� ������ ���������.

��� ������

������ �����

������ �������

�������

���� ������� �����