��� ���� ��� - ��� ������ - ������������ �������� ����� / ���� ��������� / ������� ����� ��������� (������������� ���������� �������� ���������� ����� �.�. ���������, ���������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������ ��� ���������� ���������� ���������)������� ����� ��������� � ������� �� ���������.

6882 ����������, 3442 ��������, 280 821 ����������� �� �����

���������� ����������

������� ����������� ��������� �����������


� ������� ��������� ���� ������� ����� ����� �� ����� ������ ����������� � ������������ ���� ���������. ����� ����� ��������, ��� � ����� ��������� ������� ��������� � ���������� ����������� - 19,4 %. ������� �����, ��� ������������� �������������� ������ �������� ������������� ��� ��������� "��������", ������� ��������� �� ����������, ��������������� ����������� �����������.

���������� ����� �������� � � ���, ��� �� ��������� ����� ���� ��������� ���� ���������� ���������� ������ ����������� �������������� 138,7 ���. ��������� �����. ��� �������� �������� � ������ �����, �������� �� ���������� ����� � ������� ��������� ���� ������� �����������������. � �������� ���������� ������� ������ � �������� ���� �����������. ����� ���������� �������� - ������� ������ �� ����. ���, � ���� ����� �������� �� 27,5 %. � ������ ������� ����������� ���������, ��� � �����, �������� �������� ���������. ���, ������� ����������� "����" ��������� 20,2 ���. �����������, ��� � ����� ��������� �������� �� 25 ��������� ������ ���������� ����������� ����.

����, ���-����� ��� ��������� "����� ���������" � ��������������� ���������� �������. �� �������� ����� - ��������� �� ����� ����������� � "��������" ��� ��� �������. ������ ������� � ��������� ������ ���� ��������� ��������� ������������ "���", ������������� �������� ������ 14 ���. ����� ����� (����� �������� ��������� � �������� 3 %). �� ���� ���������� ������� "��������" ��� ��������� "Hyundai" �� ����� ����������� � 12,6 ���. ���� (����� 6 %).

��������� ������� � ���� �������� �������� ����������� �������������� �� ������������ "����" � ����� 10 ���. ������������� ����� (����� 20 %). �������� ������� ������� �������� ������������� ����� "������", ������� ������ ����������� 8,9 ���. ����� ����� (����� 30 %). � ����� �� ��������� ������ �������������� �������� �������� ������������.


�� ����� �����, � ������� ����������� ����������� ������? Banda.cc - ������������ ����� �1 ������ � ��������� �� ����������� ����. ������ ��������, ��� ������ ����� �� ������� ����� ����� �������� ����������, � ����� ������� ���������� � ��� �������������� ������ � �������� �������.

������ ���������

����� ������

������� �����: ����������� � ������������ �������

����� ������� �������� ���������� � ���, ��� �������� ������� �������� ���������������������, ������� �������� ���������� ����������� ����� ������� � ������ �� ����������� � ���������� ����� ��������

��� ������� ������� ��� ������

��������� ���� ����������� ����� �� ������ ������� ��������, �� � �������� ���� ��������, ���������� �� �������, ����������� ���������.

������������ �����������

�������� �� ������ ��������� ������������ ����������, ��� ����� 10 ��� ���������� ������� �� �������� �������� �����������.

�������� ����� � ������� ���������

����������� ������������ �������� ������������ ������ �������� �� ����������. ��� ����������� �� ������ ������ ���� ������������, �� � ���������� ����. ����� ����, ��������� ���������� ��������� ��������� ����� �������� ��� ���� ����� ���������, ������� �� ����� ��������.

����� ��� �������������. ������������� ��� ��������

������� �� ���� ������ �� ���������� ��� ���������� ������. ���� �������� ��������� ��� ������������ ���������� � ��������� ����� ������, � ����� ������� ������� ������ ���������� ���������� ����������.

����� �������� ������������?

���� ��� ����� �������� � ����, ��� ����� ��� ������ � ������� ��������, ������� � ���� �������� ������������, � �� ������ ����� ����� �������.

��� ������� ����������� ��������� ������

����� ���������� ������������ ���� ������� ������. ���������� ��������� ��������� ���������� �����. ������ � ���������� ������� ������������. � ������ � �������� ���������� �����.

������������ ������ ������������ �� ������� ��������������

��������� �������������� � ���� �����������, ������, ������, �������������, ��������, �������, ����������.

��� ����� ����� � ������ ���������

��������� � ������ ���������� ������ �������� ������. ���������� �� ������� �� �������� �����.

������ ����� � �����������

����� �� �������� �������� ������ ���������� �������� ��� �����. ���� �������� ������ ���������� ���-�����, ���� �������, ��������� ��������, ������������ ������� � ��������� �����.

����������� ������������� ��������� �����

��������� ���� ���������� �������� ����������� ������������ �� ����� ����. ����� ��� �������� �������������� ���������� ����� ���������� �������������, �������� �� ���, ������� ���� ����������� ��� � ��������� ����� � ������������ �� ����������� ����.

��������� ��� ������������ ������ � ����� �������?

����� �� ����� ���� ��� ����� ������ � ������ ������ ���������� ���� ������������ ��� � �������� ��������. ��, ��� �����������, ������ ��� ������������� � ������ ����� ������������ ��� ������ ���������.

��� ������

������ �����

������ �������

�������

���� ������� �����