��� ���� ��� - ��� ������ - ������������ �������� ����� / ���� ��������� / �������� ���� ������� (�� ������������)
����� ����������: 1822, �������: 4
���� ���:


E-mail:


������:������� �������, ������������ �� �������� (*):

6882 ����������, 3442 ��������, 280 821 ����������� �� �����

���������� ����������

��� ��������� ������������ �����


���� ��������� ��� ������� ������ �������� �������� �� ��������� ��������������� ������ � ���������. �������, ����������� ��� ������ ���� ���� � ��������� ��������� ��� � ������ ���� � ������� ��������. ��� ��������, ������� � ����� ����� ���� ��������������� � ����� ���������. ����� ��������� ������������ ��������� ��������� �����, �� ��������� ���������������� ������� �������. ��� ������ �������� ���� ���������, ���� �������� ������������.

���� ���������� �������������� ��������� ��� ������� ������, ��������� ���������� ����� ������������ ���������� �� http://compbez.ru/montazhnyy-otdel/ustanovki-pozharotusheniya.html, ��� ������� ����� ���������. ��� ����������� ������� ��������� ��������� ������ �������. �� ����� ����� �������� � ������ ������ ���������������. ������ �������� ������ � �������� �� ���������. � ����������� �������� ������� ������� ����� ������� ������� ��������� ������������ ���� � ������� ��������� ��� ��� ��������. ���������� ��������� ����������� �������, ������� ����� ����������� � ���������� � ������� ���������� ����� (�������� ������). � ����� ����������� ���������� ������� ������� ������� � ����� �������. ������, ����� ������� ������� ���������� �������� ���������. � ����������� ������������ ����� ������� ����� ���������, ������������ ��� ��������� ��������.

����� ������������ �� ������ ������ ���������� ������� �������� �������������. �������, ��� ���� �������� �������� ����� ������� �������� ��������� �����, ��� �����, �����. ����� ������� ������ ����������� � �������, � ����� �� �������������� ��������. ������� ���� �� ����������� ���������. �� ���� ��������, ��� ��� ������� ������ ����� ��� ������� ����������������.

������������ �������� � ����������� ��������� ������� "����������������" �����. � �� ������������ ����������� ������� ���������� ����� ��� �������� � ������������ ��������� ������ "������������" ��������. ����� ����������� ����� ������� ������� ����� ������������ ��������� � ������� �������� ������� ��� ���������� ����������� ������ ������ �������.

������ ���������

����� ������

������� �����: ����������� � ������������ �������

����� ������� �������� ���������� � ���, ��� �������� ������� �������� ���������������������, ������� �������� ���������� ����������� ����� ������� � ������ �� ����������� � ���������� ����� ��������

��� ������� ������� ��� ������

��������� ���� ����������� ����� �� ������ ������� ��������, �� � �������� ���� ��������, ���������� �� �������, ����������� ���������.

������������ �����������

�������� �� ������ ��������� ������������ ����������, ��� ����� 10 ��� ���������� ������� �� �������� �������� �����������.

�������� ����� � ������� ���������

����������� ������������ �������� ������������ ������ �������� �� ����������. ��� ����������� �� ������ ������ ���� ������������, �� � ���������� ����. ����� ����, ��������� ���������� ��������� ��������� ����� �������� ��� ���� ����� ���������, ������� �� ����� ��������.

����� ��� �������������. ������������� ��� ��������

������� �� ���� ������ �� ���������� ��� ���������� ������. ���� �������� ��������� ��� ������������ ���������� � ��������� ����� ������, � ����� ������� ������� ������ ���������� ���������� ����������.

����� �������� ������������?

���� ��� ����� �������� � ����, ��� ����� ��� ������ � ������� ��������, ������� � ���� �������� ������������, � �� ������ ����� ����� �������.

��� ������� ����������� ��������� ������

����� ���������� ������������ ���� ������� ������. ���������� ��������� ��������� ���������� �����. ������ � ���������� ������� ������������. � ������ � �������� ���������� �����.

������������ ������ ������������ �� ������� ��������������

��������� �������������� � ���� �����������, ������, ������, �������������, ��������, �������, ����������.

��� ����� ����� � ������ ���������

��������� � ������ ���������� ������ �������� ������. ���������� �� ������� �� �������� �����.

������ ����� � �����������

����� �� �������� �������� ������ ���������� �������� ��� �����. ���� �������� ������ ���������� ���-�����, ���� �������, ��������� ��������, ������������ ������� � ��������� �����.

����������� ������������� ��������� �����

��������� ���� ���������� �������� ����������� ������������ �� ����� ����. ����� ��� �������� �������������� ���������� ����� ���������� �������������, �������� �� ���, ������� ���� ����������� ��� � ��������� ����� � ������������ �� ����������� ����.

��������� ��� ������������ ������ � ����� �������?

����� �� ����� ���� ��� ����� ������ � ������ ������ ���������� ���� ������������ ��� � �������� ��������. ��, ��� �����������, ������ ��� ������������� � ������ ����� ������������ ��� ������ ���������.

��� ������

������ �����

������ �������

�������

���� ������� �����