��� ���� ��� - ��� ������ - ������������ �������� ����� / ���� ��������� / fedtvorogZG ( fedtvorog)fedtvorogZG � ������� �� ���������.

6882 ����������, 3442 ��������, 280 821 ����������� �� �����

���������� ����������

��� ������� ������ ��� ������� ����

���� �� ������� ������ ������������ ���� ������ � ������ �������, ������������ ��� � ������� �������� � ��������� ��������� ���������, ��, � ����� ������ �������, ��� ���������� ���������� � ���� �� ��� ������, ������� ��������� ������ ��������� ����, ������ ���������� ��� �� ��������� ������������ ������-������ ����� �������� ��� ����.

� ���� ��� ���������� ������� ���������� �������� ������ ���������� ��� ���� ������ � ����� �������, ������, ������ �� ��� �� ��� �� ����� ���� ����� ����������� ����� ������, �������, ����������, ���������� ���, ������� ������� �������� � ��������� ���������� ������ ����. �� ��� �� ���������� �������� ���� �������� ��� ������ ������� ������ �������?

  1. ������ �����������, ��� ����� ��������� ���� ������ ���������� ����������� ������ ��������. ���� ��� �������� ���������� ������� ��� ���������� �����, �� � ��� ���� �������� ������� �����������, ������� �� ������ ��������� ��� ����� ���������� �������, ��, ��� ����, ����� ��� ���� ��������� �� ��������� ���������� ������ ������.
  2. ������������ ������ ������ �������� ������ ��������������� �� ����� ����������, � ����� ��������� �����������, ��������, ����� ���� ���� �� ������������ �������. �������, ���� �� ������, ����� ���� �������� ���� ��������� ��������, ����� ����� ������, ��� �������� ��������� ��������� ����������.
  3. ������ ��, ����� ���, ��� ��������� ������� � ��� ������� �������, ��� �� ��� ���� �������, ������������ � ��������� ��� �����, ��� ��� ��� ��������� �� ��������� ������ ����������. � ����� ������, �� ����� �� ������� ������� �������� ��� �����, ������� ������ ������ �������������. � ���, ��������, �������� ��� �������� ������, ���� ������ ���������� �������� ��� ������� ��� ������� ���������� �����.
  4. ����������� ����� ������������ � ���� ��������, ��� � ������ ������ � �������������� � ��� ��������� �� ���������� �������. ������ �� ���� ������� �� ������� ������, ������ �� ���� �������� �� ������������� ������, ��������� �� ��� ������ ��������� ��� ������ ������ ������ �� ������ ����������.
  5. ���� ������-������� ����� ����� ��� ����������, ��������� ������ ����� �������� ��� �������� ���������.

������ ���������

����� ������

������� �����: ����������� � ������������ �������

����� ������� �������� ���������� � ���, ��� �������� ������� �������� ���������������������, ������� �������� ���������� ����������� ����� ������� � ������ �� ����������� � ���������� ����� ��������

��� ������� ������� ��� ������

��������� ���� ����������� ����� �� ������ ������� ��������, �� � �������� ���� ��������, ���������� �� �������, ����������� ���������.

������������ �����������

�������� �� ������ ��������� ������������ ����������, ��� ����� 10 ��� ���������� ������� �� �������� �������� �����������.

�������� ����� � ������� ���������

����������� ������������ �������� ������������ ������ �������� �� ����������. ��� ����������� �� ������ ������ ���� ������������, �� � ���������� ����. ����� ����, ��������� ���������� ��������� ��������� ����� �������� ��� ���� ����� ���������, ������� �� ����� ��������.

����� ��� �������������. ������������� ��� ��������

������� �� ���� ������ �� ���������� ��� ���������� ������. ���� �������� ��������� ��� ������������ ���������� � ��������� ����� ������, � ����� ������� ������� ������ ���������� ���������� ����������.

����� �������� ������������?

���� ��� ����� �������� � ����, ��� ����� ��� ������ � ������� ��������, ������� � ���� �������� ������������, � �� ������ ����� ����� �������.

��� ������� ����������� ��������� ������

����� ���������� ������������ ���� ������� ������. ���������� ��������� ��������� ���������� �����. ������ � ���������� ������� ������������. � ������ � �������� ���������� �����.

������������ ������ ������������ �� ������� ��������������

��������� �������������� � ���� �����������, ������, ������, �������������, ��������, �������, ����������.

��� ����� ����� � ������ ���������

��������� � ������ ���������� ������ �������� ������. ���������� �� ������� �� �������� �����.

������ ����� � �����������

����� �� �������� �������� ������ ���������� �������� ��� �����. ���� �������� ������ ���������� ���-�����, ���� �������, ��������� ��������, ������������ ������� � ��������� �����.

����������� ������������� ��������� �����

��������� ���� ���������� �������� ����������� ������������ �� ����� ����. ����� ��� �������� �������������� ���������� ����� ���������� �������������, �������� �� ���, ������� ���� ����������� ��� � ��������� ����� � ������������ �� ����������� ����.

��������� ��� ������������ ������ � ����� �������?

����� �� ����� ���� ��� ����� ������ � ������ ������ ���������� ���� ������������ ��� � �������� ��������. ��, ��� �����������, ������ ��� ������������� � ������ ����� ������������ ��� ������ ���������.

��� ������

������ �����

������ �������

�������

���� ������� �����